centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

OMSCHRIJVINGEN KERNTAKEN De drie ringen

BESTUUR

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 • goede contactuele eigenschappen bezitten;
 • over goede schriftelijke vaardigheden beschikken;
 • affiniteit hebben met De drie ringen;
 • een HBO werk- en denkniveau hebben;
 • de beschikking hebben over een computer met internetaansluiting;
 • de bestuursvergaderingen bijwonen;
 • de gezamenlijke jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrijwilligers bijwonen;
 • gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de stichting.

Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:

 • het voorbereiden en opstellen van de agenda in samenwerking met de secretaris;
 • het voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering;
 • het organiseren van de gezamenlijke bijeenkomsten voor alle vrijwilligers;
 • werving van nieuwe bestuursleden;
 • leiden van gesprekken;
 • het onderhouden van contact met de directeur over het te voeren beleid;
 • fungeren als aanspreekpunt binnen het bestuur;
 • het vertegenwoordigen van De drie ringen.
 • representatie;
 • conflictbemiddeling.

De taken van de secretaris zijn:

 • het opstellen van beleidsstukken;
 • het schrijven van brieven;
 • samenwerken met het secretariaat;
 • het eventueel optreden als vice-voorzitter
 • het opstellen van het jaarverslag in samenwerking met het bestuur;
 • het bewaken van de bestuurlijke regels.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:

 • de financiën regelt en bewaakt;
 • zorg draagt voor de financiële stukken ten behoeve van de bestuursvergaderingen (onder andere liquiditeitenoverzicht en begroting);
 • contacten onderhoudt met subsidiënten;
 • zorg draagt voor fondsenwerving;
 • verantwoording aan het bestuur aflegt over de financiën;
 • beleidsvoorstellen doet op financieel terrein;
 • overlegt met het secretariaat;
 • zorg draagt voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;
 • fiscale, juridische zaken en verzekeringen regelt.

PROGRAMMARAAD

Van de leden van de programmaraad wordt verwacht dat zij:

 • meedenken over het samenstellen van het programma;
 • belangstelling hebben voor tenminste één van de rubrieken in het programma: Theologie / Filosofie, Spiritualiteit, Toerusting, Kunst en Cultuur, Ontmoeting met andere godsdiensten en levensbeschouwingen;
 • zelf een activiteit kunnen organiseren (van het benaderen van sprekers, zoeken van een ruimte, het schrijven van een tekst voor de website en het programmaboekje tot het coördineren van de betreffende activiteit)

PUBLICITEIT

Taken op het gebied van Public Relations zijn:

 • het schrijven van persberichten;
 • contacten leggen met de media;
 • het bijhouden van de website;
 • af en toe bijwonen van activiteiten met het oog op publiciteit;
 • het (doen) maken van verslagen na afloop van de activiteit.

 

 

 


E-mailen
Bellen