voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

OMSCHRIJVINGEN KERNTAKEN De drie ringen

BESTUUR

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij:

 • goede contactuele eigenschappen bezitten;
 • over goede schriftelijke vaardigheden beschikken;
 • affiniteit hebben met De drie ringen
 • de beschikking hebben over een computer met internetaansluiting;
 • de bestuursvergaderingen bijwonen;
 • de gezamenlijke jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrijwilligers bijwonen;
 • gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het beleid van de stichting.

Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:

 • het voorbereiden en opstellen van de agenda in samenwerking met de secretaris;
 • het voorzitten van de maandelijkse bestuursvergadering;
 • het organiseren van de gezamenlijke bijeenkomsten voor alle vrijwilligers;
 • werving van nieuwe bestuursleden;
 • leiden van gesprekken;
 • het onderhouden van contact met de directeur over het te voeren beleid;
 • fungeren als aanspreekpunt binnen het bestuur;
 • het vertegenwoordigen van De drie ringen.
 • representatie;
 • conflictbemiddeling.

De taken van de secretaris zijn:

 • het opstellen van beleidsstukken;
 • het schrijven van brieven;
 • samenwerken met het secretariaat;
 • het eventueel optreden als vice-voorzitter
 • het opstellen van het jaarverslag in samenwerking met het bestuur;
 • het bewaken van de bestuurlijke regels.

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:

 • de financiën regelt en bewaakt;
 • zorg draagt voor de financiële stukken ten behoeve van de bestuursvergaderingen (onder andere liquiditeitenoverzicht en begroting);
 • contacten onderhoudt met subsidiënten;
 • zorg draagt voor fondsenwerving;
 • verantwoording aan het bestuur aflegt over de financiën;
 • beleidsvoorstellen doet op financieel terrein;
 • overlegt met het secretariaat;
 • zorg draagt voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;
 • fiscale, juridische zaken en verzekeringen regelt.


PROGRAMMARAAD

Van de leden van de programmaraad wordt verwacht dat zij:

 • meedenken over het samenstellen van het programma;
 • affiniteit hebben met de doelstelling van De drie ringen
 • zelfstandig een activiteit kunnen organiseren, in overleg met en met steun van de collega's uit de Programmaraad


PUBLICITEIT

Taken op het gebied van Public Relations zijn:

 • het schrijven van persberichten;
 • contacten leggen met de media;
 • het bijhouden van de website;
 • af en toe bijwonen van activiteiten met het oog op publiciteit;
 • het (doen) maken van verslagen na afloop van de activiteit.

 

 

 


E-mailen
Bellen