centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

ERFRECHT & TESTAMENT

Over erfrecht kunnen we gemakkelijk een middag vullen. Dat is precies wat mr. Ghislain van Kan, notaris, en mr. Huib Joosten, oud-notaris en lid van de programmaraad, gaan doen.

Iedereen komt vroeg of laat met erfrecht in aanraking. Zoals verwoord bij de ingang van de kerk in Voerendaal: Hodie mihi cras tibi: Vandaag ik morgen jij. Een memento mori in optima forma. Maar genoeg latijn nu:

Indien iemand overlijdt, zonder testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. De wet bepaalt dan waar het vermogen van de overledene (nalatenschap) naar toe gaat en hoe de nalatenschap wordt opgedeeld. De wet gaat daarbij, evenals in de ons omringende landen, uit van het stelsel van bloedverwantschap en niet van aanverwantschap. Hieruit volgt dan ook dat men zijn/haar echtgenoot/partner kan onterven maar zijn/haar kinderen niet. Zij hebben recht op een legitieme portie.

In 2003 werd het alom aanwezige verlangen van de mensen, om elkaar verzorgd achter te in de wet verankerd. Bij overlijden gaat het gehele vermogen (bezittingen en schulden) automatisch in volle eigendom over naar de langstlevende echtgenoot of partner. De kinderen en overige erfgenamen krijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel, in principe opeisbaar bij overlijden of faillissement van de langstlevende echtgenoot of partner. De positie van de echtgenoot of partner is daarmee feitelijk onaantastbaar en de kinderen worden niet meer beschermd tegenover diens consumptieve bestedingen.

Deze wettelijke regeling kan heel ongewenste gevolgen hebben. Daarom voorziet de wet in de mogelijkheid om een testament te maken. In dat geval geldt de inhoud van het testament. De erflater kan met specifieke bepalingen die zijn toegesneden op iedere voorkomende situatie,  precies bepalen wat er met zijn nalatenschap dient te gebeuren en erf-belasting voor de erfgenamen besparen. 

In een zogenaamd levenstestament kan men ook zaken regelen die al van toepassing zijn tijdens het leven.

Al deze onderwerpen zullen uitgebreid aan de orde komen. Er is ook ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. Indien U het niet prettig vindt om Uw vragen publiekelijk naar voren te brengen, bestaat de mogelijkheid deze van tevoren schriftelijk in te dienen bij Huib Joosten, waarna ze of privé door hem worden behandeld, dan wel anoniem tijdens de bijeenkomst, de keuze is aan U. De contactgegevens van Huib Joosten kunt u HIER vinden.

Laat u zich niet weerhouden door vervoersproblemen. Als u aangeeft dat u graag een lift heeft dan kunnen we meestal wel iets regelen! 

DATUM

Op een nader te bepalen datum

TIJD

LOKATIE


INLEIDER

Mr. Ghislain van Kan

CONTACTPERSOON

Huib Joosten

DEELNEMERSBIJDRAGE

€ 10,00 inclusief een aangekleed kopje koffie of thee

AANMELDING


U kunt van uw belangstelling blijk geven door onderstaand formulier in te vullen.

Vergeet niet op VERZENDEN te klikken. Pas als het ingevulde formulier van uw beeldscherm verdwijnt hebben wij het ontvangen.  


E-mailen
Bellen