centrum voor spiritualiteit en zingeving ... omdat leven meer is …

HET DOEL VAN  De drie ringen

Centrum voor spiritualiteit en zingeving.

De drie ringen staat voor de verbondenheid van de godsdiensten. In de parabel van De drie ringen staan de drie monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) centraal. In ons logo is gekozen voor 3 open ringen. Godsdiensten die open staan voor een gesprek met de ander, voor de dialoog met andere godsdiensten en levensovertuigingen.

De drie ringen is een plek waar u elkaar kunt ontmoeten, elkaar kunt inspireren en waar u zich kunt verdiepen in en oriënteren op de vele vragen van deze tijd.

De drie ringen brengt mensen met verschillende achtergrond en uiteenlopende levensoriëntatie bijeen rond thema's en vragen waarin eigentijdse spiritualiteit een belangrijke rol kan spelen.

De drie ringen richt zich op mensen die oog hebben voor alle veranderingen in de samenleving.

De drie ringen  wil een plek zijn om je thuis te voelen, een centrum van waaruit je kunt wandelen over onbekende paden samen met anderen, een plaats waar mensen vanuit verschillende achtergrond en levensgerichtheid elkaar kunnen ontmoeten.

De drie ringen is een instituut, zowel met oude tradities als met nieuwe inzichten in de samenleving waarin we staan. 

De drie ringen biedt een ruim en uiteenlopend aanbod van diverse interessante activiteiten.

Al met al levert dat elk jaar weer een indrukwekkend programma op. Wanneer u het programma bekijkt ziet u vast wel iets dat u aanspreekt. Kortom:

 De drie ringen, omdat leven meer is .... 

De drie ringen is voor het verrichten van haar werkzaamheden aangewezen op vrijwilligers. Subsidies en giften maken de financiering van de organisatie mogelijk. de kosten van de activiteiten zelf moeten uit de opbrengsten van de deelnemers betaald worden. Met het oog op de stabilisatie en de verbreding van de financiële basis van De drie ringen is de 

Stichting Vrienden van De drie ringen 

in het leven geroepen, een Stichting waar al uw donaties van harte welkom zijn.

DE GESCHIEDENIS VAN De drie ringen

De drie ringen komt voort uit een instituut dat in 1981 is opgericht door een zestal dekens uit de Oostelijke Mijnstreek onder de naam Stichting Pastorale School Mijnstreek, later gewijzigd in de Stichting Pastorale School Zuid-Limburg (1995). In 2006 is overgestapt op een nieuwe naam, omdat inmiddels zowel het woord 'school' als het woord 'pastoraal' verkeerde associaties opriep.

In het begin van de jaren '80 (na de benoeming van bisschop Gijssen) werden de mogelijkheden en de pastorale taken van veel vrijwilligers in het werkveld systematisch teruggedrongen. Toerusting op termijn werd alleen mogelijk als men zich conformeerde aan de inzichten van het bisdom Roermond. Daarmee bleven veel mensen in de kou staan. De aanleiding om de Pastorale School te stichten was: deze groep vrijwilligers toch toerusting te kunnen geven. Daarom was er de eerste jaren ook een echt tweejarig curriculum: een school dus. Nadat deze groep vrijwilligers "bijgeschoold" was, veranderden aanbod en werkwijze langzamerhand steeds meer in een divers cursusaanbod.

Tegenwoordig is De drie ringen een open instituut dat mensen persoonlijk wil bereiken, toerustingsactiviteiten biedt en waar iedere geïnteresseerde welkom is.

De cursussen van de Pastorale School werden in de beginjaren op verschillende plaatsen ondergebracht. Daarna is een aantal jaren huisvesting gevonden in het gebouw van de Universiteit voor Theologie en Pastoraat (UTP) in Heerlen. Toen de UTP echter uit Heerlen verdween, moest ook de Pastorale School een nieuw onderkomen zoeken. Uiteindelijk kwam het kantoor terecht in de pastorie van de parochie St. Vincentius à Paulo in Brunssum, beter bekend als de "kerk van Rumpen". Omdat die ruimte te klein was om er ook cursussen te verzorgen en omdat het kantoor naast het Romboutscollege stond, werd samenwerking gezocht met deze school en werd daar cursusruimte gehuurd. Daarnaast waren er regelmatig activiteiten in de Pelgrimskerk in Brunssum, De Brug, de Bernardinuskapel en de Andreaskerk in Heerlen, bij de Zusters Onder de Bogen in Maastricht en in Kasteel Wijnandsrade.  

De Pastorale School is ooit vanuit een Katholieke achtergrond gestart, maar heeft langzamerhand een breder religieus karakter gekregen. De drie ringen is een centrum waar bestuur en vrijwilligers vanuit hun christelijke achtergrond handelen, maar het aanbod van activiteiten is veel breder geworden. Wanneer u het programma bekijkt ziet u dat.   

In 2006 - bij de viering van het 25-jarig jubileum - is de naam gewijzigd in: 

De drie ringen, centrum voor spiritualiteit en zingeving.

Sinds februari 2019  is het kantoor gevestigd op het adres: 

Elisa-Gracht 76, 6465CZ KERKRADE

Uitgebreidere adresinformatie vindt u hier.   

In 2016 hebben we ons 35 jarig jubileum gevierd onder het motto: '35 jaar op pad maar nog springlevend'. 

Via de link hiernaast vindt u een terugblik ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum


DE ORGANISATIE VAN De drie ringen 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Huib Joosten

voorzitter 

huibjoosten@hotmail.com 

06 53380628

Orma de Graaf

secretaris

secretariaat@dedrieringen.org 

06 36446567

Huub Bergsma

penningmeester

huub_bergsma@hotmail.com 

045 5463772

De Programmaraad bestaat uit:

Leo Arets

leoarets@home.nl


Huub Bergsma

huub_bergsma@hotmail.com 

045 5463772

Orma de Graaf

secretariaat@dedrieringen.org 

06 36446567

Kees Hollemans

holl2585@gmail.com 

043 3060349

Huib Joosten

huibjoosten@hotmail.com 

06 53380628

Boudewijn Kuperus

mail@boudewijnkuperus.nl


Agnes de Pont

deponta3@gmail.com


Odile Smeets

odile.smeets@ziggo.nlhier is nog plaats voor u!


Vrijwilligers met specialistische taken:

Secretariaat en webmaster

Orma de Graaf

Adressenbeheer

Orma de Graaf / Louis Senden

P.R.

Gerard Mol (gerard.ajm.mol@gmail.com - 0621432817)

De drie ringen werkt uitsluitend met vrijwilligers. 

Van bestuur tot programmaraad tot 'specialisten', alle taken worden verricht door onbezoldigde vrijwilligers. Meer informatie over het vrijwilligersbeleid vindt u hier.

De drie ringen vindt veiligheid erg belangrijk. 

Daarom kan het zijn dat we bij onze activiteiten aanwijzingen geven inzake uw en onze veiligheid. Wij vragen u deze zorgvuldig in acht te nemen. Wanneer u deze aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgt ligt het mogelijke risico bij u en zullen wij elke vorm van aansprakelijkheid afwijzen. 

DEELNEMERSBIJDRAGE en VOORWAARDEN

Uiteraard hangt aan het aanbod een prijskaartje. De hoogte van de deel-nemersbijdrage mag echter geen reden zijn om af te zien van deelname aan een van onze activiteiten. Mocht u moeite hebben met de hoogte van de bijdrage voor een activiteit waaraan u zou willen deelnemen, neem dan contact op met ons. U kunt de deelnemersbijdrage contant betalen bij aanvang van de activiteit. Alleen bij grotere bedragen, zoals bij de Zenmeditatieweekends of reizen, zullen wij u vragen de bijdrage van tevoren over te maken. Daarvan krijgt u bericht.

Bij inschrijving verplicht u zich tot deelname aan en betaling van de desbetreffende activiteit. We rekenen dan namelijk op u bij de planning en begroting.

Natuurlijk kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor u toch niet kunt deelnemen. Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Bij verhindering of overmacht korter dan 10 dagen voor aanvang van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, blijft de betalingsverplichting in principe bestaan, tenzij er voor vervanging kan worden gezorgd. 

E-mailen
Bellen